Thailand Industry Expo 2017

กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อความสำเร็จในการ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ SMEs และ OTOP เดินหน้าจัดงาน Thailand Industry Expo 2017 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ซื้อของไทย ใช้ของดี : อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย Thailand Industry Expo 2017 : ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย”
ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้แบ่งส่วนจัดแสดงที่คำสัญๆ ได้แก่

1. Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
2. Thailand Industry 4.0 Pavilion นำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
3. International Pavilion ขยายโอกาศให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการพบปะเจรจาการค้าการลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศ
4. Fashion District พื้นที่แสดงความสามารถของนักออกแบบพัสตราภรณ์ไทยและอัตลักษณ์ 8 ย่านการค้าแฟชั่นสำคัญ
5. Food Valley การรวมอาหารชื่อดังจากทั่วทุกภาพของประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว
6. Creative and Innovative Enterpreneur Pavilion แนวคิดการพัฒนาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
7. Seminars การสัมมนาให้ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยกูรูและผู้เชียวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน
8. Incubation Area พื้นที่กิจกรรมเพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการประกอบการแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ
9. Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion พื้นที่จัดแสดงศักยภาพและวิสัยทัศน์ของบริษัทชั้นนำและการออกร้านของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกาลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศ